ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้เรียน
มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

(Advanced Program : AP)

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม PTS  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ม.4/3 และ 6/3
วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565  และวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565    

ม.5/3  วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2565 
และวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม  2565 

ประชุม PTS ออนไลน์ ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2565 และวันที่ 13 สิงหาคม 2565  Join Zoom Meeting Meeting ID: 419 162 3037 Passcode: 40814 แล้วเลือกกลุ่มย่อย (Breakout Rooms) ตามระดับชั้นของนักเรียน ม.4/3 ,5/3, 6/3